Antarrastriya Manvadhikar Sangh National Team

Navin Kumar Shroff

NAVIN SHROFF

CHAIRMAN AMS

Antarrastriya Manvadhikar Sangh, International Human Rights Federation

Secretary of Antarrashtriya Manvadhikar Sangh

RAKHI SHROFF

SECRETARY AMS

Antarrastriya Manvadhikar Sangh, International Human Rights Federation

Navin Kumar Shroff

ANIL GOINKA

TREASURER AMS

Antarrastriya Manvadhikar Sangh, International Human Rights Federation

Navin Kumar Shroff

SHASHI RANJAN SINGH

PATRON AMS
Ex. Town Dev. Secretary - Jharkhand Gov

Navin Kumar Shroff

NAVIN SHROFF

CHAIRMAN AMS

Navin Kumar Shroff

MRITUNJAY SRIVASTAVA

PATRON AMS
Ex. VIGILANCE DSP, JHARKHAND GOVERMENT

Navin Kumar Shroff

SANDHYA SAHAY

PATRON AMS
SENIOR ADVOCATE, HORANABLE HIGH CORT JHARKHAND

Navin Kumar Shroff

NAVIN SHROFF

CHAIRMAN AMS

Navin Kumar Shroff

MRITUNJAY SRIVASTAVA

PATRON AMS
Ex. VIGILANCE DSP, JHARKHAND GOVERMENT

Secretary General of Antarrashtriya Manvadhikar Sangh

PRADEEP AGRAWAL

SECRETARY GENERAL AMS

EKTA SHROFF

VICE PRESIDENT - YOUTH, AMS

GOPAL BHARDWAZ

ORGANIZATION SECRETARY AMS

AJMER ALI

YOUTH PRESIDENT AMS

SUNIL KUMAR

VICE PRESIDENT - YOUTH, AMS

AJAY ADHIKARI

SECRETARY YOUTH

AJAY ADHIKARI

SUNIL KUMAR

VICE PRESIDENT - YOUTH, AMS

GOPAL BHARDWAZ

ORGANIZATION SECRETARY AMS

Scroll to Top